“کلیه فرم ها، آیین نامه و مدارک موجود در این بخش فقط برای دانشجویان کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹ و قبل از آن معتبر است. دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۰ به بعد لازم است برای دسترسی به فرم ها و آیین نامه ها به سایت امور پایان نامه ها (بخش معاونت پژوهش و فناوری) مراجعه نمایند.”