اداره تربیت بدنی خبر داد

کسب مدال نقره آقای آریان زرعکانی در رشته پرش ارتفاع

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس اداره تربیت بدنی، آقای آریان زرعکانی دانشجوی رشته علوم ورزشی دانشگاه شهید رجائی در رشته پرش ارتفاع و از قهرمانان جذب شده در دانشکده علوم ورزشی موفق به کسب مدال نقره از بازی های المپیاد دانشجویان شدند. برای این ورزشکار ارزنده دانشگاه شهید رجایی آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی داریم.

%d8%b2%d8%b1%d8%b9%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%82%db%8c%d9%85%db%8c-08-12_20-39-01 %d8%b2%d8%b1%d8%b9%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b91 %d8%b2%d8%b1%d8%b9%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b91-08-12_20-38-13