کسب رتبه اول کشوری توسط سرکار خانم فاطمه شهبازلو از دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش شیمی

مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری با استفاده از فضای مجازی جهت ایجاد تنوع و اثربخشی در فرآیند آموزش و یادگیری توسط وزارت آموزش و پرورش – دفتر دوره اول آموزش متوسطه در سوم آذر ماه برگزار شد. بر اساس نتایج حاصل، در بخش نوآوری در سنجش تکوینی با تأکید بر سنجش عملکردی، فعالیت ارائه شده با عنوان ” تابش یکی از راه های انتقال گرما ” توسط گروه سرکار خانم فاطمه شهبازلو از دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش شیمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه موفق به کسب رتبه اول کشوری شد. ضمن تبریک به نامبرده، توفیق روز افزون ایشان را از خداوند متعال خواهانیم.