کسب جوایز تحصیلی دوره دکتری بنیاد ملی نخبگان توسط دانشجوي دكتراي مهندسي ساز

عکس توکلی

آقاي داود توکلی دانشجوی دکتری مهندسي سازه دانشكده مهندسي عمران موفق به کسب جوایز تحصیلی دوره دکتری بنیاد ملی نخبگان شد.در فرآیند داوری انجام گرفته جهت کسب جوایز تحصیلی این بنیاد، وي موفق به کسب حداکثر امتیازات لازم جهت کسب جوایز تحصیلی دوه دکتری گردید.
این جوایز به دانشجویانی که دارای فعالیت‌های نخبگانی بوده در یک شرایط رقابتی با سایر دانشجویان اعطا می‌گردد. دانشجو ابتدا باید طبق آیین‌نامه بنیاد ملی نخبگان حائز یکی از شروط لازم جهت کسب حمایت این بنیاد بوده و سپس در یک فرآیند رقابتی با سایر دانشجویان بتواند بیشترین امتیازات لازم را از فعالیت‌های نخبگانی کسب نماید تا مشمول این جوایز گردند.
این جوایز در چند بخش آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی به دانشجویان منتخب در طول دوره تحصیلی اعطا می‌گردد و هدف آن بهبود شرایط جهت فعالیت های علمی نخبگان و کمک به ارتباط بیشتر این دانشجویان با نهادهای علمی می‌باشد.
لازم به ذكر است استاد راهنماي نامبرده آقاي دكتر امير طريقت مي باشند

.