کانون گردشگری :بازدید دانشجویان خواهر از کاخ گلستان

کانون گردشگری :بازدید دانشجویان از کاخ گلستان

دانشجویان خواهر روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه از مجموعه کاخ گلسنان بازدید کردند و با تاریخ بنا و جنبه های هنری و حوادث سیاسی مرتبط با این کاخ آشنا شدند .