کانون گردشگری :بازدید دانشجویان از کاخ نیاوران

کانون گردشگری :بازدید دانشجویان از کاخ نیاوران

کانون گردشگری برگزار کرد.این برنامه روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه برگزار شد.ودانشجویان با تاریخچه بنای کاخ نیاوران از جنبه های سیاسی،معماری وهنری آشنا شدند.

شرکت کنندگان ۲۰ نفر از برادران دانشجو بودند.