کانون همیاران جوان مسابقه در باره ایدز و راههای پیشگیری را برگزار می کند

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:کانون همیاران جوان مسابقه در باره پیشگیری از ابتلا به ایدز را برگزار می کند.

برگزاری مسابقه در باره پیشگیری از ابتلا به ایدز