کافه مکانیک برگزار شد

به همت انجمن عملی دانشکده مهندسی مکانیک کافه مکانیک با حضور دانشجویان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک  با سخنرانی دکتر محمدرضا علیگودرز برگزار گردید.

 10 11 12 13 14