کافه مکانیک برگزار شد

به همت انجمن عملی دانشکده مهندسی مکانیک کافه مکانیک با حضور دانشجویان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک  با سخنرانی دکتر افشین کازرونی با موضوع معلم کارآفرین, معلم کارمند برگزار گردید.

1 2 3 4