کارگاه آموزشی پورتال پژوهشی

کارگاه آموزشی پورتال پژوهشی سامانه گلستان روز یکشنبه ششم اسفندماه نودوشش با حضور اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و فناوریهای نوین در سالن سمینار دانشکده برگزار گردید