کارگاه آشنایی با ساختار کتب درسی مکانیک خودرو

با همکاری انجمن علمی مکانیک دانشگاه شهید رجایی برگزار شد

 

کارگاه آشنایی با ساختار کتب درسی مکانیک خودرو

 

ارائه دهنده:مهندس خطیبی

 

لینک کارگاه: https://aparat.com/v/yHVUL