توسط معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد

برگزاری كارگاه تجربه و فراتجربه و ارزش (جلسه دوم امضاي آگاهانه) توسط معاونت فرهنگی دانشگاه با حضور ارزشمند آقاي دكتر هادي صادقي معاون محترم فرهنگي قوه قضايي

img_20191112_212334_370