توسط معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد

برگزاری کارگاه تجربه و فراتجربه و ارزش (جلسه دوم امضای آگاهانه) توسط معاونت فرهنگی دانشگاه با حضور ارزشمند آقای دکتر هادی صادقی معاون محترم فرهنگی قوه قضایی

img_20191112_212334_370