چهارمین همایش ملی پژوهش در آموزش در علوم پایه

دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید رجایی برگزار میکند: فراخوان برگزاری چهارمین همایش ملی پژوهش در آموزش در علوم پایه. لینک همایش:

http://4rbse.sru.ac.ir

photo_2019-01-05_15-41-29