چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی مجمع اسلامی دانشجویان برگزار شد.

چهارمین دوره انتخابات اعضای شورای مجمع اسلامی دانشجویان برگزار شد .