چهارشنبه های طلایی به همت بسیج دانشجوایی واحد خواهران برگزار می شود .

در راستای حفظ ارزشهای جامعه اسلامی برنامه “چهارشنبه های طلایی” در ورودی دانشگاه درب جنوبی چهارشنبه ها ساعت 12 برگزار می شود.

در راستای حفظ ارزشهای جامعه اسلامی برنامه “چهارشنبه های طلایی” در ورودی دانشگاه درب جنوبی چهارشنبه ها ساعت 12 برگزار می شود.

img_20191210_055145_390