چهارشنبه های طلایی به همت بسیج دانشجوایی واحد خواهران برگزار می شود .

در راستای حفظ ارزشهای جامعه اسلامی برنامه “چهارشنبه های طلایی” در ورودی دانشگاه درب جنوبی چهارشنبه ها ساعت ۱۲ برگزار می شود.

img_20191210_055145_390