چاپ کتاب دکتر صیفوری

به نقل از رئیس اداره انتشارات دانشگاه، کتاب اصول وکاربردهای فرامواد نوری با شبیه سازی عددی و نرم افزار لومریکال؛ ترجمه و تدوین دکتر محمود صیفوری دانشیار دانشگاه شهید رجائی ومهندس فاطمه مرادیانی و مهندس سکینه الماسی منفرد به چاپ رسید.

1-001 2-001