چاپ کتاب در انتشارات اشپرینگر (springer) با همکاری عضو هیأت علمی دانشگاه

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری و به نقل از آقای دکتر تقی یاری در این کتاب  با عنوان Emerging Nanomaterials: Opportunities and Challenges in Forestry Sectors  توسط انتشارات اشپرینگر (springer) به چاپ رسیده است، دکتر حمیدرضا تقی یاری به عنوان ادیتور اول و پرفسور مورل و هوسن (Jeffrey J. Morrell, Azamal Husen) دیگر ادیتورهای این کتاب می باشند.

این کتاب شامل ۱۰ فصل است و از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-17378-3?source=shoppingads&locale=en-us

معاونت پژوهش و فناوری

۰۱۱۰۰۵۰۲