چاپ کتاب با همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاون پژوهش و فناوری، و در راستای اجرایی نمودن تفاهمنامه دانشگاه با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، کتاب بتن های الیافی توانمند، تألیف آقای دکتر موسی مظلوم، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و همکار ایشان، با همکاری آن مرکز در مهر ماه جاری به چاپ رسید.
آقای دکتر شمس اسفندآبادی همچنین افزودند در این کتاب، آخرین اطلاعات به روز موجود در زمینه بتن های الیافی آمده است و در نوع خود منحصر به فرد است.