چاپ کتاب “آشنایی با مهندسی برق”

کتاب “آشنایی با مهندسی برق” که توسط آقای دکتر شهریار شیروانی مقدم از اعضای هیئت علمی گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق تألیف شده است، به چاپ رسید. این کتاب دایره وسیعی از اطلاعات مورد نیاز برای شناخت رشته مهندسی برق را در اختیار خواننده قرار می دهد و مطالعه آن برای دانشجویان رشته مهندسی برق ضروری است. نبودن کتابی مدون و یکپارچه که با زبانی ساده و پرهیز از روابط ریاضی و قانون ها و اصل های پیچیده علمی و فیزیکی، مهندسی برق را معرفی نماید، خلاء بزرگی را پیرامون شناخت درست مهندسی برق ایجاد کرده بود. چنین کتابی برای اساتید و دانشجویان رشته مهندسی برق به ویژه در درس “آشنایی با مهندسی برق” به خوبی این چالش را برطرف می کند. همچنین مطالعه این کتاب برای داوطلبان علاقمند به رشته مهندسی برق لزوماً توصیه می شود.