چاپ مقاله (Hot Paper) توسط عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی

بر اساس آخرین بروز رسانی پایگاه طلایه داران علم (ESI) در گزارش (May/June2021)  مقاله آقای دکتر عباس نظریان مادوانی دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید رجایی با عنوان  ”  The Relationship Between Age and Mental Among in iran During the COVID-19 Pandemic)   به عنوان مقاله داغ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اعلام شد.

این دومین مقاله داغ در دانشکده علوم ورزشی است و اولین مقاله توسط دکتر مجید کاشف در سال ۲۰۱۱  در نشریه علوم زیستی در دانشگاه تهران مستخرج از پایان نامه آقای راد دانشجوی کارشناسی ارشد به چاپ رسید.

دانشکده علوم ورزشی این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال موفقیت روز افزونشان را خواستاریم.