چاپ مقاله مرتبط با کرونا توسط عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجائی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از دانشکده علوم ورزشی، نخستین مقاله مرتبط با ویروس کرونا توسط آقای دکتر عباس نظریان مادوانی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی در مجله ای  معتبر

BRAIN, BEHAVIOR, AND IMMUNITY

به چاپ رسید. این نشریه از نشریات ELSEVIER بوده و ضریب تاثیر آن نیز از  عدد ۶  بالاتر می باشد.

عنوان این مقاله

The distress of Iranian adults during the Covid-19 pandemic – More distressed than the Chinese and with different predictors