پیگیری امور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثار گر

با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی کلاس های حضوری و عدم دسترسی دانشجویان از جمله دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم ورزشی با ارسال پیامک به این دانشجویان، مشکلات آموزشی احتمالی آنها را رصد نمود تا در صورت نیاز پیگیری های لازم انجام شود.