پیش خوان پایان نامه

راهنمای ثبت درخواست دفاع از پايان نامه ارشد(ویژه دانشجو)

راهنمای ثبت درخواست دفاع از پايان نامه ارشد(ویژه کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده)

راهنمای ثبت درخواست دفاع از پايان نامه ارشد(ویژه استاد)

***********************************************************

راهنمای ثبت درخواست تصويب موضوع پايان نامه ارشد(ویژه دانشجو)

راهنمای ثبت درخواست تصويب موضوع پايان نامه ارشد (ویژه کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده)

راهنمای ثبت درخواست تصويب موضوع پايان نامه ارشد(ویژه استاد)

***********************************************************

راهنمای ثبت و تاييد گزارش عملكرد فعاليتهاي آموزشي پژوهشي (ویژه دانشجو)

راهنمای ثبت و تاييد گزارش عملكرد فعاليتهاي آموزشي پژوهشي (ویژه استاد)

راهنمای ثبت و تاييد گزارش عملكرد فعاليتهاي آموزشي پژوهشي (ویژه کارشناس تحصیلات تکمیلی)