پیش خوان پایان نامه

راهنمای ثبت درخواست دفاع از پایان نامه ارشد(ویژه دانشجو)

راهنمای ثبت درخواست دفاع از پایان نامه ارشد(ویژه کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده)

راهنمای ثبت درخواست دفاع از پایان نامه ارشد(ویژه استاد)

***********************************************************

راهنمای ثبت درخواست تصویب موضوع پایان نامه ارشد(ویژه دانشجو)

راهنمای ثبت درخواست تصویب موضوع پایان نامه ارشد (ویژه کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده)

راهنمای ثبت درخواست تصویب موضوع پایان نامه ارشد(ویژه استاد)

***********************************************************

راهنمای ثبت و تایید گزارش عملکرد فعالیتهای آموزشی پژوهشی (ویژه دانشجو)

راهنمای ثبت و تایید گزارش عملکرد فعالیتهای آموزشی پژوهشی (ویژه استاد)

راهنمای ثبت و تایید گزارش عملکرد فعالیتهای آموزشی پژوهشی (ویژه کارشناس تحصیلات تکمیلی)