پژوهشکده فناوری های نوین خبر می دهد

 پژوهشکده فناوری های نوین تعداد ۶  پژوهشگر پسادکتری دارای مدرک دکتری در گرایش های زیر می پذیرد

 فیزیک ماده چگال محاسباتی: ۲ نفر-خواص الکترومکانیکی نانو مواد خشک-آشنا به مدلسازی و شبیه سازی های تمام الکترونی و تمام اتمی

شیمی فیزیک محاسباتی: ۲ نفر- خواص الکترونی نانو مواد

شیمی آلی: ۱ نفر- سنتز نانو مواد

الکتروشیمی و بیوالکتروشیمی: ۱ نفر- آزمایشگاهی

متقاضیان می توانند درخواست خود را به صورت الکترونیکی به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمایند. رزومه شامل عنوان رساله دکتری و …و نام و آدرس دو استاد برای توصیه نامه ضروری است. متقاضیان می بایستی حداقل یک مقاله در مجلات گروه الف، ب یا ج فدراسیون سرآمدان علمی به چاپ رسانده باشند. حقوق و مزایای افراد برگزیده مطابق آیین نامه مندرج در سایت سرآمدان علمی ایران پرداخت می گردد.//

srttuscholar@gmail.com

آخرین مهلت ارسال مدارک اول شهریور ماه۱۳۹۵