پژوهشکده فناوری های نوین برگزار می کند: دوره آموزشی مبانی نظری AFM

دوره آموزشی مبانی نظری میکروسکپ نیروی اتمی توسط آقایان دکتر Ron-Reifeneberger و دکتر مهدی نیک عمل توسط پژوهشکده فناوری های نوین برگزار می شود.

لینک اطلاعیه