پژوهشکده فناوری های نوین برگزار می کند

سمینار علمی با عنوان سلول های بنیادی توسط پروفسور حسین بهاروند از پژوهشگاه رویان در تاریخ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

برگزار می شود