پژوهشکده فناوری های نوین اعلام کرد

میکروسکوپ نیروی اتمی برای تصویر برداری از سطوح نانومتری توسط پژوهشکده فناوری های نوین راه اندازی شد، این مرکز برای گرفتن تصاویر از نمونه های نانومتری پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه اعلام آمادگی می کند