پویش ملی سلامت با تاکید بر غربال گری بیماری های غیر واگیر از جمله فشار خون و دیابت

مرکز مشاوره،سلامت و سبک زندگی دانشگاه در اجرای نامه شماره ۴/۵/۲۷۶۸۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ دفتر مشاوره،سلامت و سبک زندگی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و با عنایت به اینکه پویش ملی سلامت با تاکید بر غربال گری بیماری های غیر واگیر از جمله پرفشاری خون و دیابت با هدف شناسایی،مراقبت و کنترل بیماران، توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در سراسر کشور در حال اجرا می باشد با همکاری پایگاه جامع سلامت شهیدرجایی مرکز بهداشت شمال تهران،نسبت به انجام غربال گری دیابت و پرفشاری خون دانشجویان،اساتید و کارکنان در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ اقدام نمود.