mafakherانجمن مفاخر معماری ایران و کانون دانشجویان و همکاران دکتر منوچهر مزینی برگزار میکند

اساتید گرانقدر: دکتر اسماعیل ضرغامی، دکتر جمال الدین مهدی نژاد، دکتر علی شرقی،

دکتر سینا رزاقی، دکتر مسعود علیمردانی، دکتر محسن حسن پور، دکتر آتوسا اعظم کثیری،

مهندس قدرت الله رسولی نژاد، از طرف هیئت داوران حائز دریافت جایزه و تقدیرنامه گردیده اند

که طی مراسمی که در روز چهارشنبه 22 خردادماه در محل موزه هنرهای آئینی امام علی (ع)

برگزار میگردد تقدیر خواهند شد.