در این مراسم به جمعی از اساتید دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

به پاس تولید کتابهای دوسال اخیر در این حوزه لوح تقدیر و لوح ویژه و

taghdir-1لوح سپاس به نامبردگان اهدا گردید.

  • دکتر ضرغامی
  • دکتر مهدی نژاد
  • دکتر عظمتی
  • دکتر شرقی
  • دکتر حسن پور
  • دکتر علیمردانی
  • دکتر اعظم کثیری
  • دکتر رزاقی
  • مهندس رسولی نژاد