پرداخت مطالبات پژوهشی دانشگاه

دکتر محمد شمس اسفندآبادی ضمن تبریک سال نو به همکاران دانشگاه، از پرداخت مطالبات پژوهشی مربوط به سال ۱۳۹۹ خبر داد. ایشان اشاره داشتند که بخش اصلی مطالبات پرداخت شده مربوط به تشویق مقالات و حق الزحمه طرح های پژوهشی بوده است. در سال ۱۳۹۹، ۱۳۰ طرح پژوهشی توسط اعضای محترم هیات علمی دانشگاه انجام گردید که دستاورد این طرح ها در مجلات مهم ملی و بین المللی به چاپ رسیده اند. از دیگر دستاورده های طرح های انجام شده، ساخت دستگاه های مورد نیاز در آزمایشگاه های تحقیقاتی و همچنین رفع نیاز دانشگاه و وزارت آموزش و پرورش بوده است.