پرداخت حقوق اردیبهشت ماه با اعمال ۱۵ درصد افزایش خواهد بود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،آقای دکتر اسماعیل پور معاون مالی و اداری دانشگاه، ضمن اعلام این خبر درخصوص افزایش و هم طرازی حقوق اعضای هیات علمی و کارکنان با دانشگاه های پزشکی افزود:

دانشگاه در صدد انجام این کار بر اساس روال قانونی است در این رابطه گردش کار شامل، مصوبه هیات امنا به انضمام نامه وزارتخانه جهت اعلام محل تامین اعتبار به سازمان برنامه و بودجه می باشد. که خوشبختانه مصوبه هیات امنا در قالب جلسه فوق العاده انجام و در حال جمع آوری امضای اعضای هیات امنا می باشد.
بدیهی است پس از روشن شدن محل منابع مالی آن از سوی وزارتخانه و اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه این کار در اسرع وقت همانند سایر دانشگاه ها انجام خواهد پذیرفت.

و پس از اعمال مطالبات همکاران در این قالب از تاریخ اجرای آن که حداقل از ابتدای سال جاری است پرداخت خواهد گردید.