معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد:

اطلاعيه شماره ٢ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي

چک ليست

فرم تكميل شده مشخصات فردي آموزشي و پژوهشي داوطلبان (فرم شماره ۱)

فرم توصيه نامه (فرم شماره ٢)

فرم مخصوص اعلام رتبه، درصد مواد آزمون (فرم شماره ۴)

فرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت در دوره ي دكتري دانشگاه تربيتدبير شهيد رجايي (فرم شماره ٥)

فرم مخصوص دانشجويان سال آخر دوره ي كارشناسي ارشد دكتري سال ١٣٩٨ (فرم شماره ٦)

***************************************

اطلاعيه مهم  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران

در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه متمركز دكتري سال۱۳۹۸