معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد:

اطلاعیه شماره ٢ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی

چک لیست

فرم تکمیل شده مشخصات فردی آموزشی و پژوهشی داوطلبان (فرم شماره ۱)

فرم توصیه نامه (فرم شماره ٢)

فرم مخصوص اعلام رتبه، درصد مواد آزمون (فرم شماره ۴)

فرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت در دوره ی دکتری دانشگاه تربیتدبیر شهید رجایی (فرم شماره ۵)

فرم مخصوص دانشجویان سال آخر دوره ی کارشناسی ارشد دکتری سال ١٣٩٨ (فرم شماره ۶)

***************************************

اطلاعیه مهم  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال۱۳۹۸