معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

پذیرش دانشجوی غیر ایرانی به صورت غیر بورسیه و بورسیه

با پذیرش دانشجو به صورت بورسیه و غیر بورسیه در دانشگاه شهید رجائی مشروط به رعایت مقررات و ضوابط قانونی فراهم سازی زیر ساخت های آموزشی، رفاهی و کنسولی و انجام هماهنگی های اداری لازم پیرامون اخذ تایید صلاحیت عمومی برای متقاضیان غیر ایرانی و نیز صدور روادید و اقامت تحصیلی از طریق امور کنسولی اداره کل به مدت یک دوره تحصیلی موافقت گردید