پذیرش دانشجوی دکتری در رشته های جدید

با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي با راه اندازي ۴ رشته دکتري جديد در دانشگاه موافقت بعمل آمد.
این رشته ها شامل برق-الکترونیک ، برق-قدرت، مکانیک-ساخت و تولید، مکانیک-طراحی کاربردی می باشند.