پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع دکتری

دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجائي از بين دانش­ آموختگان  و دانشجويان نيم­سال آخر دوره كارشناسي­ ارشد در رشته­ هاي مندرج در جدول الف پيوست، براساس آيين­ نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره­ هاي تحصيلي بالاتر ابلاغيه شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۰۴/۱۸  و ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دستورالعمل داخلی دانشگاه، در نيمسال اول سال تحصيلي ۹۶-۹۵ در دوره دكتري بدون آزمون، دانشجو مي پذيرد.

ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺬﯾـﺮش ﺑـﺪون آزﻣـﻮن اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎي درﺧﺸﺎن در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘـﺮي- داﻧﺸﮕـﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮﺷﻬﯿـﺪرﺟﺎﺋﯽ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۶- ۹۵

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﺪون آزﻣـون درﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘـﺮي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﺋﯽ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ۹۶-۹۵

ﺑﺮگ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي

ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت متقاضیان(رزومه فعالیت های آموزشی پژوهشی) ورود ﺑﻪ دوره ﻫﺎي دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖدﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ

ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دوره ي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي