پذیرش تربیت بدنی۹۶

اطلاعیه نحوه پذیرش پذیرفته شدگان كارشناسی پيوسته تربیت بدنی  ورودي بهمن  ۱۳۹۶

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی