پذیرش تربیت بدنی۹۶

اطلاعیه نحوه پذیرش پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته تربیت بدنی  ورودی بهمن  ۱۳۹۶

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی