وبینار و کارگاه چالش های معلمی ، ورود به بازار کار و کارشناسی ارشد 

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد :

به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی و با همکاری انجمن علمی گرافیک دانشگاه تربيت دبیر شهید رجایی برگزار می گردد : 

وبینار و کارگاه چالش های معلمی ، ورود به بازار کار و کارشناسی ارشد 

مدرس و راهنما : خانم دکتر بختیاری 

زمان : پنجشنبه ، ۱۷ اردیبشهت ماه ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۰ الی ۱۲