واکنش یونسکو به کووید-۱۹ بخش آموزش – یادداشت شماره –۴,۲آوریل ۲۰

بحران و برنامه درسی: حفظ کیفیت آموزش در چارچوب یادگیري از راه دور

پاندمی کووید- ۱۹زندگی بخش کثیري از دانش آموزان، آموزگاران و والدین را در سراسر جهان تغییر داده است بهگونهاي که میلیونها نفر درحال حاضر مشغول تدریس یا یادگیري از خانه هستند. درحالی که این وضعیت در وهله اول یک بحران سلامت است اما میتواند اثرات بلندمدت قابل توجهی بر آموزش، برنامه درسی و فرآیند یادگیري داشته باشد. با این حال، همین وضعیت میتواند به فرصتی براي بازاندیشی در برنامه درسی، نحوه ارزیابی فرآیندهاي تدریس و یادگیري و توسعه قابلیتهاي دانش آموزان به منظور تقویت مهارتهاي یادگیري و حفظ انگیزه آنها بدل شود. هرچند پیش بینی زمان بازگشت موسسات آموزشی به روال عادي همچنان زود به نظر میرسد، اما دوران پسابحران را باید به دلیل حفظ استمرار یادگیري )و برنامه درسی( پیشاپیش در نظر داشت. درسآموختهها از تلاشهاي کشورها در سطح ملی به ویژه درحوزه آموزش در مواقع اضطراري، و استفاده بهجا از منابع )ازجمله منابع دیجیتال( باید هرچه بیشتر به کارگرفته شوند تا دانش آموزان، آموزگاران و والدین دچار دلزدگی یا سردرگمینشوند. بحران حاضر میتواند فرصتی را براي مدارس درجهت تقویت پیوندهایشان با خانوادهها، و براي آموزگاران به منظور ارتباط و همکاري بهتر با والدین درراستاي منافع فرزندان ایجاد کند. همچنین، بحران بدین معنی است که آموزگاران و والدین میتوانند مشارکت بیشتري در تصمیم براي مناسب بودن برنامه درسی بگیرند این امر میتواند به ایجاد یک پارادایم یادگیري دانش آموزمحور، مشارکتی و فراگیر که منافع دانش آموزان و همچنین محیط اطراف و آمال و آررزوهایشان را درنظر میگیرد بینجامد.

مطالعه بیشتر

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل

کد خبر:۹۹۲۶۱