هيئت مديره انجمن ماشين بينائي و پردازش تصاوير ايران خبر داد

طبق بررسيهاي به عمل آمده در هيئت مديره انجمن ماشين بينائي و پردازش تصاوير ايران مشخصات پايان نامه هاي برتر و شايسته تقدير مقاطع تحصيلي دكتري و كارشناسي ارشد به شرح ذيل اعلام گردید:

پايان نامه برتر دكتري با عنوان ” تجزيه و تحليل محتواي ويدئوهاي ترافيكي بر مبني مدل موضوع”
نام دانشجو: دكتر پروين احمدي
نام استادان راهنما: آقاي دكتر محمود تابنده و آقاي دكترايمان غلامپور
نام دانشگاه: صنعتي شريف
رشته تحصيلي: مهندسي برق- سيستم هاي ديجيتال

پايان نامه شايسته تقدير دكتري با عنوان ” نقش ويژگيهاي بصري در سامانه بينايي انسان براي بازشناسي مقاوم به تغييرات اشياء”
نام دانشجو: دكتر حميد كريمي روزبهاني
نام استاد راهنما: آقاي دكتر رضا ابراهيم پور           استادان مشاور: آقاي دكترسید مهدی خلیق رضوی و آقاي دکتر نصور باقری
نام دانشگاه: تربيت دبير شهيد رجائي
رشته تحصيلي: مهندسي برق – الكترونيك

پايان نامه برتر كارشناسي ارشد با عنوان ” بخش بندي تصاوير  SAR با استفاده از آموزش بدون نظارت ويژگيهاي تركيبي”
نام دانشجو: خانم زينب تيرانداز
نام استاد راهنما: آقاي دكتر غلامرضا اكبري زاده           استاد مشاور: آقاي دكتر هومان كعبي
نام دانشگاه: شهيد چمران اهواز
رشته تحصيلي: مهندسي برق

پايان نامه شايسته تقدير كارشناسي ارشد با عنوان ” تشخيص جعل كپي و انتقال در تصاوير ديجيتال”
نام دانشجو: محسن زندي
نام استادان راهنما: آقاي دكتر عليرضا طالب پور و دكتر احمد محمودي ازناوه
نام دانشگاه: شهيد بهشتي
رشته تحصيلي: مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي

ضمن عرض تبريک به اين عزيزان، انشاءا… در مراسم اختتاميه دهمین کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصاوير ايران از دانشجويان نامبرده فوق تقدير به عمل خواهد آمد.