همکاری موثر دانشکده علوم انسانی در

ترم تابستان ۹۴ از ۲۳ تیر تا ۲۳ مرداد در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد. دانشکده علوم انسانی در تابستان ۹۴ بطور فعال در ارائه دروس زیر شرکت نمود:
زبان عمومی، زبان جبرانی، اندیشه ۱ و ۲، فارسی، دانش خانواده، انقلاب اسلامی ایران، تفسیر موضوعی قرآن، تاریخ تحلیلی صدر اسلام، آیین زندگی، سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش، اصول و فلسفه
آموزش و پرورش، روش تحقیق و کلیات عرفان اسلامی.
کلیه گروه های آموزشی دانشکده همکاری صمیمانه ای در برنامه ریزی و برگزاری کلاس های ترم تابستانی داشتند.
امتحانات ترم تابستانی از تاریخ ۲۴ مرداد تا ۲۹ مرداد برگزار گردید.