همكاري با سازمان ميراث فرهنگي كشور

با پيگيري هاي به عمل آمده توسط آقاي دكتر ماليان عضو هيأت علمي گروه مهندسي نقشه برداري، تفاهم نامه همكاري علمي و پژوهشي در زمينه كاربرد دوركاوي در آشكارسازي و مستندنگاري ديوار بزرگ گرگان مابين دانشگاه شهيد رجائي و اداره كل ميراث فرهنگي استان گلستان به امضا رسيد. ديوار بزرگ گرگان كه زمان ساخت آن به حدود ۱۵۰۰ سال پيش مربوط مي شود و با طول ۲۰۰ كيلومتر كه از فراز رشته كوه البرز تا ساحل درياي خزر امتداد دارد پس از ديوار چين بزرگترين ديوار تاريخي و دفاعي در قاره آسيا شمرده مي شود. سازمان ميراث فرهنگي كشور درنظر دارد با تكميل مطالعات و آماده سازي پرونده لازم، براي ثبت اين اثر منحصر به فرد در فهرست آثار جهاني سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) اقدام كند. دراين خصوص، پيشنهاد پژوهشي مطرح شده توسط آقاي دكتر ماليان مورد پذيرش آن سازمان قرار گرفت و به انعقاد تفاهم نامه حاضر منجر شد. نامبرده كه پيش از اين در زمينه مستندنگاري و ثبت جهاني برج قابوس به عنوان بلندترين سازه آجري جهان با سازمان ميراث فرهنگي استان گلستان همكاري داشته اند درنظر دارند درقالب تفاهم نامه امضاشده و با بهره گيري از فنون و روش هاي نوين دوركاوي و پردازش تصاوير فتوگرامتري و سنجش از دور درخصوص آشكارسازي و مستندنگاري اين بناي عظيم به ارائه خدمات پژوهشي مورد نياز سازمان ميراث فرهنگي بپردازند.  

Gorgan Wall Page 1