همایش یافته های نوین در علوم ورزشی

از سوی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی برگزار می گردد.