همایش «جوان دیروز، جوان امروز»؛ با حضور دکتر محمدحسن قدیری ابیانه، مسئول انجمن اسلامی دانشجویان در ایتالیا، سفیر سابق ایران و مشاور سابق وزیر امور خارجه

همایش «جوان دیروز، جوان امروز»؛ با حضور دکتر محمدحسن قدیری ابیانه، مسئول انجمن اسلامی دانشجویان در ایتالیا، سفیر سابق ایران و مشاور سابق وزیر امور خارجه

photo_%db%b2%db%b0%db%b0%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b7-%db%b3%db%b6-%db%b3%db%b6