کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی ۹۶

کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی ۹۶، در تاریخ ۲۹ و ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ توسط دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید رجایی برگزار خواهد شد.

اطلاعات بیشتر: sgc2017.srttu.edu

final-poster