نشست فرهنگی اساتید، کارکنان وبازنشستگان دانشکده علوم پایه

سه شنبه ۲۹ دی ماه ۹۴ ساعت ۱۱ تا ۱۳ مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه