نشست بین المللی افغانستان،دیروز، امروز و فردا

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید.

 

 

منبع اصلی خبر

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر: ۱۴۰۰۰۶۲۳۰۱