نخستین همایش ملی فرهنگ در بهار ۱۴۰۰ برگزار می شود

نخستین همایش ملی فرهنگ با تاکید بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا در اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار می شود

 

 

ak;;