نحوه ثبت نام از دانشجویان کارشناسی نیمه متمرکز رشته علوم ورزشی/علوم انسانی ورزش ورودی بهمن۹۴

به فایل پیوست مراجعه گردد:

اطلاعيه و مدارك ثبت نام تربيت رشته بدني بهمن ۹۴