نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی اعضای غير هيأت علمی در تابستان ۱۳۹۹ اعلام شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاون اداری و مالی دانشگاه، نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی اعضای غير هيأت علمی در تابستان ۱۳۹۹ اعلام شد. در این دستورالعمل آمده است:

 

با آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون برای شما همكاران محترم، به اطلاع می رساند؛ بر اساس مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی اعضاي غير هيأت علمي در تابستان ۱۳۹۹ به شرح ذيل می باشد:

 

بر اساس ماده ۵۵ آيين نامه استخدامی اعضای غير هيأت علمی، عضو به ازاي يك سال خدمت از ۳۰ روز كاري مرخصي استحقاقي با استفاده از حقوق، فوق العاده ها و مزايا برخوردار مي گردد كه وی بايد مطابق برنامه زماني اعلام شده و موافقت دانشگاه از آن استفاده نمايد، بنابراين لازم است كليه همكاران با توجه به موارد ذيل در خصوص استفاده از مرخصی استحقاقی خود برنامه ريزی لازم را به عمل آورند.

 

۱- كليه فعاليت های اداری، آموزشی و پژوهشی دانشگاه در طول تابستان ۱۳۹۹ به استثناء بازه زمانی ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ لغايت ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ برقرار بوده و دانشگاه تعطيل نخواهد بود.

 

۲- كليه اعضای غير هيأت علمي رسمی، پيمانی و قراردادی در اجرای ماده ۵۵ آيين نامه بايد در طول تابستان و با موافقت معاونت اداری و مالی از مرخصی استحقاقی خود استفاده نمايند.

 

۳- مديران كليه واحدهاي دانشگاه موظف هستند به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه اعضای غير هيأت علمي بتوانند در شش ماهه اول سال از ۱۵ روز مرخصی استحقاقی خود استفاده نمايند. بديهی است اين مدت از مرخصی قابل ذخيره و يا بازخريد نمی باشد.

 

۴- در موارد خاص كه در طول تابستان استفاده از مرخصی استحقاقی فرد امكان پذير نبوده، لازم است تا پايان سال ۹۹ با هماهنگی مدير مربوطه و موافقت معاونت اداری و مالی از مرخصی باقيمانده استفاده نمايد.

 

۵- مرخصي فوق العاده (تشويقی) موضوع تبصره يك ماده ۵۵ آيين نامه استخدامی اعضای غير هيأت علمي، مشروط به اتمام مرخصي استحقاقي بند ۳ (با احتساب بند ۱) ، صرفاً در تابستان ۱۳۹۹ قابل استفاده خواهد بود.